Acest site este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman (PO CU).

CRESC- C(reativitate) și R(esurse) pentru o E(conomie) S(ocială) C(ompetitivă)

Slider

Grup țintă

Proiectul propus va fi implementat la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, iar grupul țintă va fi format din persoane fizice care au reședința / domiciliul în regiunea Sud-Vest Oltenia, în județele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt sau Vâlcea și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 - au capacitatea legală de a înființa o întreprindere socială;

 - intenționează să înființeze o întreprindere socială în care să angajeze minimum 2 persoane;

- nu fac parte din categoria tinerii NEETs (tineri cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 ani care nu urmează o formă de învățământ și nu au un loc de muncă).

Se va ține cont de următoarele aspecte referitoare la recrutarea beneficiarilor:

- să nu aibă calitatea de participanți în alte proiecte din cadrul aceluiași apel;

- să aibă studii minime cerute conform autorizării programului de formare la ANC (dovedite cu diploma de absolvire). Acest criteriu se impune a fi respectat pentru ca beneficiarii să fie eligibili pentru participarea la formarea profesională.

Grupul țintă va fi format din persoane fizice (fie șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere socială în scopul creării de noi locuri de muncă).Vom atrage în grupul țintă minimum 168 persoane care îndeplinesc condițiile de mai sus.

Grupul ţintă va fi selectat, pe baza principiului ,,primul venit, primul servit”, cu respectarea principiilor de egalitate de şanse şi gen, indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naţionalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţa la o categorie defavorizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În vederea eliminării riscului de abandon în cadrul acestei selecţii de persoane, se va suplimenta numărul de 168 persoane, cu un număr de 10 persoane, care vor avea statut de rezervă. Asta deoarece la un curs de formare acreditat ANC pot să participe maximum 28 persoane (1 grupă de curs).

Pachetul de recrutare necesar la înregistrarea persoanelor în Grupul Țintă cuprinde următoarele formulare:

 - Acord privind utilizarea datelor cu caracter personal,

 - Declarație privind încadrarea în categoria de Grup Țintă,

 - Declarație privind angajamentul de participare la activitățile proiectului,

 - Declarație privind evitarea dublei finanțări (se va solicita o declarație pe proprie răspundere prin care persoana confirmă că nu este implicată în alt proiect similar desfășurat în una din regiunile mai puțin dezvoltate ale României și că nu a urmat un alt curs de antreprenor în economia socială finanțat prin POCU/POSDRU).

 - Formular de înregistrare în grup țintă – Anexa 8 la Manualul Beneficiarului.

Persoanele care doresc să se înscrie în grupul tintă vor prezenta experților în recrutare și următoarele documente:

-Copie a cărții de identitate;

-Copie a ultimei diplome de studii;

-Copie a certificatului de naștere;

-Copie după certificatul de casătorie, dacă este cazul (aceste documente fiind necesare în vederea înscrierii persoanelor la programul de formare în domeniul antreprenoriatului social).

Punctele forte ale proiectului propus sunt promovarea antreprenoriatului social, instruirea a minim 168 persoane în domeniu și înființarea a minim 21 întreprinderi sociale. La finalul proiectului, ca urmare a derulării activității de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, va exista o imagine foarte clară a performanțelor atinse de fiecare dintre firmele finanțate și a ceea ce ar trebui făcut pentru ca un proiect similar să conducă la rezultate și mai bune.

© 2019 CrescEconomieSociala. Toate drepturile rezervate. Realizat de ConsiServ.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro